Ehdot

Arvokulta ostot Oy:n yleiset kuluttajasopimusehdot. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Arvokulta ostot Oy:n tekemään jalometalleja, arvoesineitä ja koruja koskevaan kuluttajakauppaan jäljempänä kuvatulla tavalla.

Voit ostaa yritykseltämme kulta, hopea sekä pronssikoruja. Ole yhteydessä ja kysy lisää.
Emme vastaa korujen postitus tai palautuskuluista.

1. Tietoa ostajasta

Ostaja toimii yritysnimellä Arvokulta ostot Oy, (3099340-2), joka markkinoi itseään https://www.kultaeuroiksi.fi/ kotisivulla. Arvokulta ostot Oy ostaa eri markkinointikanavien kautta jalometalleja. Arvokulta ostot Oy määrittää ostohinnan, hyvitykset sekä mahdolliset kustannukset, sekä vaihtoehtoisesti sen hinnan mukaan, joka yksittäistapauksessa on osapuolten kesken toisin sovittu. Tässä sopimuksessa lukevat ehdot, sekä Arvokulta ostot Oy:n kotisivuilla oleva informaatio muodostavat kokonaisuuden Arvokulta ostot Oy:n ehdoille ja edellytyksille, joita Arvokulta ostot Oy toteuttaa ostosopimuksessaan. Hyväksyessään sopimusehdot asiakas vahvistaa tutustuneensa sopimusehtoihin sekä Arvokulta ostot Oy:n kotisivuilla olevaan informaatioon.

2. Käsitteet

Asiakkaalla tarkoitetaan sitä tahoa, joka tekee sopimuksen kaupasta, vastaanottaa kauppasumman ja omistaa jalometallit, jotka myydään Arvokulta ostot Oy:lle.

Esineellä/Esineillä tarkoitetaan esineitä, jotka Arvokulta ostot Oy ostaa jalometallin muodossa.

Jalometallilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa puhdasta jalometallin määrää siten, että asiakkaan esineistä on poistettu kivet ja muut epäjalot metallit, sekä osat, jotka eivät ole jalometalleja. Kaikki jalometallien arvo perustuu näin laskettuun jalometallin painoon. Jalometalleiksi luetaan tässä sopimuksessa kulta, hopea, platina, sekä palladium.

3. Asiakas

Tehdäkseen sopimuksen Arvokulta ostot Oy:n kanssa tulee Asiakkaan olla vähintään 18 vuotta vanha, sekä hallita itseään ja omaisuuttaan. Asiakkaan tulee olla myytävien Esineiden laillinen omistaja ja Asiakkaalla tulee olla rajoittamaton oikeus siirtää Esineiden omistusoikeus kaikkine oikeuksineen Arvokulta ostot Oy:lle.

Asiakkaalla tulee olla suomalainen pankkitili ja tilin tulee olla Asiakkaan nimissä. Sopimuksen laatimalla Asiakas vakuuttaa olevansa myymiensä Esineiden oikea omistaja sekä täyttävänsä edellä mainitut Asiakasta koskevat edellytykset.

4. Sopimus ja kaupan toteutus

Asiakkaan halutessa myydä jalometallia, tilaa Asiakas postitusmateriaalin Arvokulta ostot Oy:n kotisivujen kautta. Postitusmateriaali sisältää jalometallien myyntisopimuksen, vakuutetun palautuskuoren, turvapussin ja ohjeet jalometallien postitukseen Arvokulta ostot Oy:lle. Postitusmateriaalin tilaaminen on maksutonta.

Arvokulta ostot Oy ja Asiakas laativat jalometallikauppaa koskevan sopimuksen siten, että Asiakas täyttää esipainetun jalometallien myyntisopimuksen, joka toimitetaan osana postitusmateriaalia, jonka Asiakas on tilannut edellä mainitulla tavalla Arvokulta ostot Oy:n kotisivuilta.

Asiakas täyttää sopimukseen sen vaatimat vähimmäistiedot ja palauttaa jalometallien myyntisopimuksen Arvokulta ostot Oy:lle ja pitää jalometallien myyntisopimuksen ehdot itsellään. Samalla Asiakas lähettää ne Esineet, jotka se jalometallien myyntisopimuksessa myy Arvokulta ostot Oy:lle. Sopimus ja myytävät Esineet lähetetään turvapussissa siten, ettei niitä voida avata ja sulkea huomaamattomasti.

Asiakas saa sisällyttää yhteen lähetykseen enintään 5000 euron arvosta jalometalleja. Mikäli Asiakas haluaa myydä Arvokulta ostot Oy:lle tätä arvoa enemmän jalometalleja, on jalometallit jaettava useampaan lähetykseen siten, ettei 5000 euron arvo yksittäisessä lähetyksessä ylity.

Sopimus sitoo kumpaakin osapuolta Asiakkaan palautettua oman jalometallien myyntisopimuksensa täytettynä ja Arvokulta ostot Oy:n edustajan vastaanotettua jalometallien myyntisopimuksen, sekä kaupan kohteena olevat Esineet. Tällöin sopimuksen katsotaan syntyneen osapuolia sitovasti.

Arvokulta ostot Oy:n vastaanotettua lähetyksen, se avaa turvapussin, punnitsee jalometallien määrän ja maksaa sen mukaisen hinnan Asiakkaan jalometallin myyntisopimuksen ilmoittamalleen tilille jäljempänä kuvatulla tavalla. Arvokulta ostot Oy:llä on oikeus halutessaan dokumentoida tapahtumia parhaaksi katsomallaan tavalla.

Arvokulta ostot Oy:llä on oikeus kieltäytyä jalometallien myyntisopimuksen mukaisesta kaupasta ja ostamasta Esinettä tai Esineitä, mikäli lähetys on vahingoittunut, avattu, muokattu tai virheellisesti suljettu, taikka sopimus on täytetty vastoin ohjeita. Lisäksi Arvokulta ostot Oy pidättää itsellään oikeuden ostaa tai olla ostamatta Esinettä tai Esineitä, mikäli ne eivät täsmää lukumäärällisesti tai muodoltaan tietoihin, jotka Asiakas on niistä antanut jalometallien myyntisopimuksessa.

Oikeus lähetyksen sisältämään omaisuuteen siirtyy Arvokulta ostot Oy:lle siitä lukien kun Esineet ovat tulleet Arvokulta ostot Oy:n haltuun ja Arvokulta ostot Oy:n edustaja on lähetyksen avannut. Tällöin sopimuksen katsotaan tulleen voimaan ja Arvokulta ostot Oy:llä on velvollisuus maksaa sopimuksen mukainen kauppasumma Asiakkaalle. Arvokulta ostot Oy:saa omistusoikeuden kaikkeen lähetyksen sisältämään omaisuuteen riippumatta omaisuuden määrästä ja laadusta. Lähetyksestä eritellään jalometallit sen punnitsemista varten, eikä Arvokulta ostot Oy vastaa niistä vahingoista, jotka Esineille tästä erottamisesta aiheutuu. Erotettavia osia ei palauteta Asiakkaalle.

Mikäli Asiakas jäljempänä kuvatulla tavalla ilmoittaa tyytymättömyytensä Arvokulta ostot Oy:n maksamaan hintaan, purkautuu kauppa ja esineiden omistusoikeus palautuu Asiakkaalle, kun hän on lunastanut palautettavat esineet postista ja maksanut Arvokulta ostot Oy:n maksaman kauppasumman ja jäljempänä kuvatut lisämaksut.

5. Vastuu lähetyksistä

Vaaranvastuu lähetyksen aikana on Asiakkaalla ja siirtyy Arvokulta ostot Oy:lle, kun lähetys on saapunut Arvokulta ostot Oy:lle ja sen edustaja on lähetyksen edellä mainitulla tavalla avannut.

Arvokulta ostot Oy sitoutuu vastaamaan kirjatuista lähetyksistä, jotka lähetetään Arvokulta ostot Oy:lle etukäteen maksetulla vakuutetulla kirjeellä, joka Asiakkaalle on toimitettu postitusmateriaalin ohessa. Mahdollisesti aiheutuvat vahingot korvataan vakuutuksen mukaisesti. Vahingon määrän katsotaan olevan enintään 5000 euron arvoinen, ellei Asiakas toisin osoita.

Arvokulta ostot Oy ei vastaa lähetyksistä ja mahdollisesti aiheutuneista vahingoista, mikäli Asiakas ei ole noudattanut jalometallien myyntisopimuksen ehtoja taikka erikseen annettuja toimintaohjeita.

6. Hinta ja maksaminen

Arvokulta ostot Oy:n päätettyä Esineiden arvon, Arvokulta ostot Oy laskee ostohinnan, jonka Arvokulta ostot Oy on valmis maksamaan Esineistä. Tämä on kaupan hinta, joka Esineistä maksetaan. Maksaminen tapahtuu tilisiirtona Asiakkaan jalometallien myyntisopimuksessa antamalle tilille. Tilinumero tulee olla ilmoitettu jalometallien myyntisopimuksessa ja sen tulee olla suomalainen tili, joka on Asiakkaan omistama.

Arvokulta ostot Oy:n kotisivuilla esiintyvät esimerkit hinnoista ovat malliesimerkkejä, eivätkä ne toimi takuina summasta, joka Asiakkaalle lopullisesti maksetaan Asiakkaan esineestä. Arvokulta ostot Oy:n hintataso on alan parasta, mutta kauppasummaan vaikuttaa aina erän koko, karaattipitoisuus ja kullan hinta. Maksamamme hintataso jalometalleista on 60-98 prosenttia riippuen edellä mainituista tekijöistä. 60 prosenttia on alan yleistä keskiarvo hyvitystä.  Arvokulta ostot Oy:n hintatakuu on takaamassa asiakkaalle korkeinta hintaa. Pystymme aidosti takaamaan kullasta alan parhainta hintatasoa viimeiseen asti räätälöidyllä palvelullamme. Jos saat kuitenkin joltain toiselta jalometalleja ostavalta yritykseltä paremman hintatarjouksen, niin riittää kun toimitat meille saamasi kirjallisen tarjouksen niin päivitämme hintamme korkeammaksi.

Arvokulta ostot Oy maksaa suorituksen Esineistä viimeistään 24 tunnin sisällä, laskien hetkestä jolloin se on vastaanottanut Asiakkaan sopimuksen mukaisesti toimitetun lähetyksen. Maksamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että tilisiirto lähtee Arvokulta ostot Oy:ltä Asiakkaalle tai Arvokulta ostot Oy on yrittänyt tehdä tilisiirtoa siinä onnistumatta Asiakkaan antamien virheellisten tietojen vuoksi. Maksamattomalle suoritukselle lasketaan viivästyskorko 14 vuorokauden kuluttua siitä päivästä, jolloin Arvokulta ostot Oy vastaanotti Asiakkaan lähettämät Esineet, mikäli kumpikaan osapuoli ei käytä peruuttamisoikeuttaan.

Maksun perusteena on Arvokulta ostot Oy:n vastaanottopäivänä määrittämä hinta sekä jalometallien paino ja jalometallipitoisuus. Paino punnitaan vain jalometallin osuuden osalta. Punnituksessa pyritään olla vaurioittamatta esineitä ja tämän takia teemme myös arvioita asiakkaillemme. Punnitusta varten Esineistä saatetaan poistetaan myös niihin istutettuja kiviä sekä muita jalometalleja sisältämättömiä osia. Irrotus saattaa vahingoittaa Esineitä, eikä Arvokulta ostot Oy vastaa näin mahdollisesti aiheutuneista Esineiden vaurioista taikka vahingoista Asiakkaalle. Irrotetut osiot Esineistä ovat Arvokulta ostot Oy:n omaisuutta. Jalometallien metallipitoisuuden määrittää Arvokulta ostot Oy. Asiakkaan pyynnöstä Arvokulta ostot Oy tarjoaa palautuksen kaikista esineistä, mistä ei suorita maksua. Palautus pyynnön voi tehdä jälkikäteenkin, mutta kohtuullisessa ajassa. Jalometallia sisältämättömien esineiden ja kivien palautus lähtee aina ensisijaisesti 1 -luokan kirjeellä.

Asiakas vastaa itse oman pankkinsa kuluista sekä mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista.

7. Kaupan peruminen ja Esineiden palautus

Mikäli Asiakas ei hyväksy Arvokulta ostot Oy:n maksamaa hintaa, on hänen kolmen (3) päivän (72 tunnin) kuluessa siitä kun Arvokulta ostot Oy on vastaanottanut Asiakkaan Esineet, ilmoitettava asiasta Arvokulta ostot Oy:lle kirjallisesti. Mikäli Asiakas ei ole ilmoittanut tyytymättömyydestään kauppaan kolmen (3) päivän kuluessa, katsotaan kaupan toteutuneen maksetulla hinnalla ja Arvokulta ostot Oy voi sulattaa Esineet tai muuten käsitellä kaupan kohteena olleet Esineet haluamallaan tavalla. Asiakkaalla on näyttövelvollisuus kaupan perumisen tapahtumisesta sovitussa ajassa.

Mikäli Asiakas ilmoittaa tyytymättömyyden kauppasummaan, tai jos Arvokulta ostot Oy ei saata ostoa päätökseen riippumatta sen syystä, kauppa katsotaan peruuntuneeksi ja omistusoikeus Esineeseen/Esineisiin siirtyneeksi takaisin Asiakkaalle, kun Asiakas on lunastanut Esineen/Esineet postista ja maksanut Arvokulta ostot Oy:n maksaman kauppahinnan takaisin. Esine/Esineet lähetetään kirjattuna lähetyksenä Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Arvokulta ostot Oy lähettää Esineen/Esineet asiakkaalle, saatuaan suorituksen tililleen kauppasummasta jonka Arvokulta ostot Oy on Esineestä/Esineistä aikaisemmin asiakkaalle maksanut.

Arvokulta ostot Oy:llä on oikeus velkoa palauttamansa esineiden yhteydessä se summa, jonka se on Esineestä tai Esineistä maksanut jo Asiakkaalle.

Mikäli Asiakas ei maksa kokonaisuudessaan Arvokulta ostot Oy:n yllämainittuja maksuja kolmen (3) päivän kuluessa, katsotaan kaupan toteutuneen. Asiakkaalla on näyttövelvollisuus maksun suorittamisen tapahtumisesta sovitussa ajassa.

Mikäli Asiakas ei nouda kirjattua lähetystä, säilytetään Esineitä Arvokulta ostot Oy:n hallussa kolme (3) kuukautta lähetyksen palautumisesta lukien. Asiakkaan vaatiessa itselleen jo kertaalleen Arvokulta ostot Oy:lle palautettua esinettä tulee Asiakkaan suorittaa säilytyksestä lisämaksu Arvokulta ostot Oy:lle ennen esineen luovutusta tai palautusta. Noutamatta jääneistä lähetyksistä perittävän lisämaksun suuruus on 25 euroa, jonka tulee olla maksettuna ennen Esineen/Esineiden uudelleen lähetystä varten.

Omistus- ja käyttöoikeus Esineeseen joka kirjatun lähetyksen jälkeen palautuu Arvokulta ostot Oy:lle siirtyy Arvokulta ostot Oy:lle kokonaisuudessaan kun kolme (3) kuukautta on kulunut siitä lukien kun Esine/esineet saapuivat Arvokulta ostot Oy:n haltuun. Arvokulta ostot Oy:llä ei ole missään olosuhteissa vastuuta palautetuista lähetyksistä mikäli Esine/Esineet vahingoittuvat tai häviävät määräajan jälkeen.

Kaupan peruuntuessa ja Esineiden ollessa lähetettynä Asiakkaalle, on Asiakkaalla vaaranvastuu Esineitä ja lähetystä mahdollisesti kohdanneesta vahingosta.

8. Aitouden varmistaminen

Arvokulta ostot Oy:llä on oikeus varmistaa esineen tai esineiden aitous, määrä sekä arvo. Varmistamisen tapahtuessa voidaan Esineelle tai Esineille suorittaa kemikaaleilla testejä. Varmistuksen tekee Arvokulta ostot Oy tai kolmas osapuoli jonka Arvokulta ostot Oy on hyväksynyt.

Arvokulta ostot Oy ei vastaa mahdollisista vahingoista eikä mahdollisesta heikkenemisestä, kulumisesta tai Esineen arvon alenemisesta, joita Esineeseen tai Esineisiin saattaa tulla aitoutta varmistaessa ja testejä suoritettaessa. Mikäli aitouden varmistaminen antaa Arvokulta ostot Oy:lle syyn epäillä Esineen tai Esineiden aitoutta tai alkuperää voi Arvokulta ostot Oy peruuttaa oston. Kaupan peruuntuessa Asiakkaalle ei makseta mitään suorituksia taikka hyvityksiä.

9. Henkilötiedot ja tietosuoja

Arvokulta ostot Oy ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään mm. asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon sekä markkinointiin rekisteriselosteessa selostetuilla tavoilla. Tekemällä sopimuksen asiakas hyväksyy henkilötietojensa kuvatunlaisen käsittelyn ja antaa siihen suostumuksensa.

10. Viesti

Viesti, jonka Arvokulta ostot Oylähettää kirjeitse Asiakkaalle katsotaan saapuneeksi perille viimeistään seitsemän (7) päivää sen jälkeen, kun kirje on lähetetty Asiakkaan kotiosoitteeseen. Viesti, jonka Arvokulta ostot Oy lähettää tekstiviestillä Asiakkaalle, katsotaan saapuneeksi perille viimeistään seuraavana päivänä lähettämisestä, mikäli tekstiviesti on lähetetty Asiakkaan matkapuhelinnumeroon, jonka Asiakas on antanut Arvokulta ostot Oy:lle yhteydenpitoa varten. Asiakkaalle lähetetty sähköposti katsotaan niin ikään saapuneeksi Asiakkaalle viimeistään lähettämistä seuraavana päivänä.

11. Väärinkäyttö ja väärinkäytösten estäminen

Arvokulta ostot Oy tekee rikosilmoituksen kaikista toteutuneista taikka yritetyistä väärinkäytöksistä sekä muista asiattomista toiminnoista. Arvokulta ostot Oy voi rekisteröidä tietoja tarkoituksenmukaiseen rekisteriin väärinkäytöksien tai asiattoman toiminnan tapahtuessa taikka niiden estämiseksi ennakolta. Arvokulta ostot Oy:llä on oikeus tehdä rikosilmoitus väärinkäytöstä, varastetun tavaran käsittelystä, petoksista sekä näiden yrityksestä.

Arvokulta ostot Oy:llä on oikeus toimittaa toteutuneista ja peruuntuneista kaupoista tarvittava informaatio poliisiviranomaisille ja antaa poliisille pääsy Arvokulta ostot Oy:n asiakasjärjestelmään. Arvokulta ostot Oy:llä tulee käyttämään tätä oikeuttaan siinä laajuudessa kuin paikallinen poliisiviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Väärinkäytösten estämiseksi Arvokulta ostot Oy voi dokumentoida sille toimitetut Esineet ja lähetysten avaamisen. Näitä tallenteita Arvokulta ostot Oy käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla väärinkäytösten paljastamiseksi.

12. Tarkistussoitto

Arvokulta ostot Oy:llä on oikeus tehdä tarkistussoitto Asiakkaalle vahvistaakseen Asiakkaan identiteetin ja/tai sen hinnan, jonka Arvokulta ostot Oy tarjoaa vastaanottamistaan esineistä sekä vahvistaakseen annettujen tietojen oikeellisuus. Arvokulta ostot Oy:llä on myös oikeus nauhoittaa Asiakkaan kanssa käyty puhelinkeskustelu. Tarkistussoitto tapahtuu ainoastaan puhelinnumeroon, joka on ennalta annettu ja/tai jonka Asiakas omaa.

13. Ylivoimainen este

Arvokulta ostot Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Arvokulta ostot Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota Arvokulta ostot Oy ei kohtuudella voi välttää tai voittaa. Arvokulta ostot Oy on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

14. Tarjoukset

Tarjoukset ovat maailman markkinahintaan sidottuja hintatarjouksia ja kauppasumma maksetaan kokonaisuudessaan asiakkaan tilille, ilman minkäänlaisia lisäkuluja. Kaupalle ei myönnetä tarjouskaupasta johtuen normaalia kolmen vuorokauden perumisoikeutta kauppasumman maksamisen jälkeen. Mikäli esineissä on kuitenkin poikkeavuuksia tarjoukseen ja kauppasumma muuttuu, niin tällöin asiakkaan perumisoikeus astuu taas voimaan. Puhelimitse sovittujen kauppojen peruutusoikeus purkautuu heti sovitun kauppasumman maksamisen jälkeen.

14. Reklamaatio

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti tämän sopimuksen mukaisessa kaupassa tai palvelussa havaitsemastaan virheestä taikka muusta laiminlyönnistä kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa kahden kuukauden kuluessa virheen tai laiminlyönnin havaitsemista sekä samalla ilmoittamaan mahdolliset vaatimuksensa virheen tai laiminlyönnin johdosta.

15. Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

Arvokulta ostot Oy:n vastuu määräytyy pakottavan lainsäädännön mukaan. Asiakas on velvollinen näyttämään toteen aiheutuneen vahingon määrällisesti ja on velvollinen rajoittamaan kärsimänsä vahingon mahdollisimman pieneksi.

Asiakas vastaa Arvokulta ostot Oy:lle niistä vahingoista ja kustannuksista, jotka Asiakas on sopimusehtojen vastaisella tai muulla huolimattomalla taikka vilpillisellä menettelyllään aiheuttanut.

16. Sovellettava laki, erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka

Arvokulta ostot Oy:n ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa sovelletaan Suomen lakia.

Sopimukseen ja sen tekemiseen liittyvissä kysymyksissä sekä erimielisyyksissä Asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä asiakaspalveluun ja pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun.

Jos Arvokulta ostot Oy:n ja asiakkaan välille syntyy erimielisyyttä, josta osapuolet eivät neuvotteluteitse pääse sopuratkaisuun, voivat he halutessaan viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asia käsitellään tällöin Helsingin käräjäoikeudessa ja suomen kielellä, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää.